Сертификат за возачи и управители 2019-05-17T12:25:58+01:00Вршиме обука за добивање на СЕРТИФИКАТ ЗА ВОЗАЧИ И УПРАВИТЕЛИ.


Информациите подоле се превземени од сајтот на Министерство за транспорт и врски каде и се спроведува електронското полагање согласно наведените термини.


Согласно Закон за превоз во патниот сообраќај и Закон за превоз на опасни материи во патниот и железничкиот сообраќај, Министертвото за транспорт и врски закажува датуми за електронско полагање на:

  • Испитoт за добивање сертификат за учество на возачите во меѓународниот патен сообраќај кој ќе се одржи на 09. 04.2019 година од 09:00/17:00 часот, на 30.05.2019 година од 09:00/15:00 часот, на 02 и 04.07.2019 година од 09:00/17:00 часот и на 05.08.2019 година од 09:00/17:00 часот.
  • Испитoт за добивање сертификат за професионална компетентност на управителот ќе се одржи на 01.04.2019 година од 09:00/17:00 часот, на 30.05.2019 година од 15:30/17:00 часот, на 05.07.2019 година од 09:00/17:00 часот и на 06.08.2019 година од 09:00/17:00 часот.
  • Испитoт за добивање сертификат за стручно оспособување на возачите на моторни возила за превоз на опасни материи во патниот сообраќај ќе се одржи на 25.03.2019 година во 09:00/17:00 часот, 10.04.2019 година од 09:00/17:00 часот, на 03.05.2019 година од 09:00/14:30 часот, на 09 и 10.07.2019 година од 09:00/17:00 часот и на 01.08.2019 година од 09:00/17:00 часот.
  • Испитот за добивање сертификат за советник за безбедност при превоз на опасни материи ќе се одржи на 02.04.2019 година од 09:00/17:00 часот, на 08.07.2019 година од 09:00/17:00 часот и на 07.08.2019 година од 09:00/17:00 часот.

Пријавувањето за полагање на испитот се врши со поднесување пријава на кандидатот до архивата на Mинистерството за транспорт и врски, и тоа за првите два испита најдоцна пет дена, а за испитот за возачи и советници за превоз на опасни материи најдоцна три работни дена пред датумот на кој е закажан испитот, а потоа Mинистерството за транспорт и врски електронски го пријавува кандидатот во електронскиот систем за полагање.

Електронските испити ќе се одржуваат во просторија специјално опремена за оваа намена која се наоѓа на Правниот факултет „Јустинијан Први“– Скопје.

Заинтересираните кандидати можат да извршат увид во базата на прашања за електронскиот испит на следниот линк: http://prasanja.mk.