A2 2019-05-13T10:25:43+01:00

Во категоријата „A2“ спаѓаат мотоцикли со или без бочна приколка сила на мотор која не е поголема од 35 kw и соодносот помеѓу јачината на мотор и масата на возилото не е поголем од 0.2 kW/kg, но не потекнуваат од возило со двојно поголема моќност.

Потребни документи и услови:

Наполнети 18 години возраст

Лична карта

Уверение за здравствената и психофизичката способност  за управување со моторни возилa

Доказ за завршено најмалку основно образование на кандидатот за возач    (фотокопија заверена на нотар)

Согласност од двајцата родители, законскиот застапник или старателот, заверена на нотар (ако не наполнило 18 години)

Потврда за извршено оспособување на кандидатот за возач (16н/ч теор. и 16 н/ч практ.)

Потврда  за извршено оспособување на кандидатот за возач од областа на укажување прва помош на лица повредени во сообраќајна незгода (ако не поседува друга катег.)

Доказ за уплатен износ на трошоци сврзани со полагање на возачкиот испит

Пријава за полагање на возачки испит

Потребни документи за полагање возачки испит за возач кој поседува „Б“ категорија:

Наполнети 18 години возраст

Фотокопија од возачка дозвола заверена на нотар

Лична карта

Уверение за здравствената и психофизичката способност  за управување со моторни возилa

Доказ за завршено најмалку основно образование на кандидатот за возач    (фотокопија заверена на нотар)

Потврда за извршено оспособување на кандидатот за возач (4 н/ч теор. и 16 н/ч практ.)

Доказ за уплатен износ на трошоци сврзани со полагање на возачкиот испит

Пријава за полагање на возачки испит

Забелешка: За оваа категорија се полага само практичен дел од возачкиот испит.