А2 КАТЕГОРИЈА

 

Опис на категоријата:

Во категоријата „A2“ спаѓаат мотоцикли со или без бочна приколка сила на мотор која не е поголема од 35 kw и соодносот помеѓу јачината на мотор и масата на возилото не е поголем од 0.2 kW/kg, но не потекнуваат од возило со двојно поголема моќност.

Потребни документи и услови:

·  Наполнети 18 години возраст

·  Лична карта

·  Уверение за здравствената и психофизичката способност  за управување со моторни возилa

·  Доказ за завршено најмалку основно образование на кандидатот за возач    (фотокопија заверена на нотар)

·  Согласност од двајцата родители, законскиот застапник или старателот, заверена на нотар (ако не наполнило 18 години)

·  Потврда за извршено оспособување на кандидатот за возач (16н/ч теор. и 16 н/ч практ.)

·  Потврда  за извршено оспособување на кандидатот за возач од областа на укажување прва помош на лица повредени во сообраќајна незгода (ако не поседува друга катег.)

·  Доказ за уплатен износ на трошоци сврзани со полагање на возачкиот испит

·  Пријава за полагање на возачки испит

Потребни документи за полагање возачки испит за возач кој поседува „Б“ категорија:

·  Наполнети 18 години возраст

·  Фотокопија од возачка дозвола заверена на нотар

·  Лична карта

·  Уверение за здравствената и психофизичката способност  за управување со моторни возилa

·  Доказ за завршено најмалку основно образование на кандидатот за возач    (фотокопија заверена на нотар)

·  Потврда за извршено оспособување на кандидатот за возач (4 н/ч теор. и 16 н/ч практ.)

·  Доказ за уплатен износ на трошоци сврзани со полагање на возачкиот испит

·  Пријава за полагање на возачки испит

 

Забелешка: За оваа категорија се полага само практичен дел од возачкиот испит.