Д 2019-05-13T10:45:02+01:00

Во категоријата „Д“ спаѓаат моторни возила за превоз на патници кои имаат повеќе од осум седишта, покрај седиштето на возачот и може да се комбинираат со приколка чија најголема дозволена маса е помала од 750 kg.

Потребни документи и услови:

Наполнети 24 години возраст

Најмалку две години да поседува возачка дозвола од  категоријата „Ц“

Фотокопија од возачка дозвола заверена на нотар

Лична карта

Уверение за здравствената и психофизичката способност  за управување со моторни возилa

Доказ за завршено најмалку основно образование на кандидатот за возач (фотокопија заверена на нотар)

Потврда за извршено оспособување на кандидатот за возач (10 н/ч теор. и 16 н/ч практ.)

Доказ за уплатен износ на трошоци сврзани со полагање на возачкиот испит ·  Пријава за полагање на возачки испит